Проект „Момчиловата крепост – митовете оживяват", договор № BG161PO001/3.1-03/2010/001 се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Той надгражда резултатите от проект „Момчилова крепост – мит и реалност", PHARE BG 2004/016-782.01.06, реализиран по програма ФАР „Транс-гранично сътрудничество България-Гърция"

 

Общият размер на бюджета на средствата възлиза на 2 574 578, 12лв., разпределени, както следва:

 

- 2 277 005,25 лева - безвъзмездна финансова помощ (БФП)


- 1 935 454,46 лв. - БФП, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.


- 341 550,79 лв. - БФП, съфинансирана от държавния бюджет


- 70 664,87 лв. (3,01% от общите допустими разходи) - допълнителен собствен принос на Община Смолян.


- 226 908 лв. - собствен принос на Община Смолян, извън общо допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проекта е:
Да допринесе за развитието на община Смолян като интензивно развиващ се туристически център с европейско значение, чрез създаване на конкурентоспособна туристическа атракция, промотираща културно-историческото наследство на община Смолян и допринасяща за диверсификацията на туристическия продукт. Oбособяването на Момчиловата крепост, като привлекателна дестинация, както за туристи от България, така и за чуждестранни, ще се постигне чрез строителна и реставрационна дейност, насищане на обекта с атракции и популяризиране чрез широка информационна кампания. Настоящият проект е с изключителна обществена значимост, както за развитието на туризма, така и за съживяването на икономиката и всички обществени сфери на развитие в община Смолян и региона като цяло.